สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจํา วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้ – 11มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจํา ด้วยสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจําของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตําแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจําของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราว่างบรรจุครั้งแรก ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ (1) ผู้ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 12,220 บาท (2) ผู้ได้รับการบรรจุด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 14,950 บาท Advertisement ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (1) ปฏิบัติงานติดตั้ง บํารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ สายสัญญาณ เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมการ ติดตั้ง ดูแล แก้ไขปัญหาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย […]

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงาน 12 อัตรา 27พ.ค.-10มิ.ย.67

  ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 1. ตำแหน่งพยาบาล ประจำงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รังสิต ปฏิบัติงาน ณ ท่าพระจันทร์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ลำปาง อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท 2. ตำแหน่งพยาบาล ประจำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท 3. ตำแหน่งพยาบาล ประจำงานจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ประจำงานจ่ายกลาง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,360 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 5. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำงานบริหารทางทันตกรรม จำนวน […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 29พ.ค.-5มิ.ย.67

  ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 2.ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี 5-11มิ.ย.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับการศึกษารายละเอียด ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 16 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค67

  ประกาศกองตรวจการขนส่งทางบก การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง จํานวน 3 อัตรา 2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จํานวน 13 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ นักวิชาการขนส่ง เป็นผู้ช่วยงานผู้ตรวจการในภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายและ การตรวจสอบข้อร้องเรียนอันมีความผิดเกี่ยวกับความพร้อมของรถ สภาพตัวรถ และผู้ประจํารถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการ และในวันหยุด นักขัตฤกษ์ตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ขนส่ง เป็นผู้สนับสนุนงานตรวจการในการปฏิบัติภารกิจด้านการบังคับใช้ กฎหมาย โดยปฏิบัติงานภาคสนามในการตั้งจุดตรวจสอบ ปราบปรามการกระทําผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนภารกิจในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกทั้งในเวลาราชการ นอกเวลา ราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,750 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเงิน ค่าจ้างเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เริ่มจ้าง […]

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27พ.ค-5มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท 4) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 5) ตําแหน่งวิชาการยุติธรรม ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท […]

งานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครสอบลูกจ้างเฉพาะงาน 10 อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศงานเดินรถแขวงชุมพร รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ด้วยงานเดินรถแขวงชุมพร กองจัดการเดินรถเขต 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็น ลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทําหน้าที่แทนสํารอง ช่างฝีมือ ในหน้าที่ พนักงานคุมประแจ/พนักงานบริการ จํานวน 10 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 370.00 บาท มีกําหนดระยะเวลาการจ้างถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 หลังจากนั้นจะประเมินผลเพื่อต่อสัญญาเป็นรายปี โดยมี รายละเอียดดังนี้ 1.1 พนักงานคุมประแจฯ (จํานวน 9 อัตรา) คุณสมบัติ 1.1.1 เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสําคัญทางทหาร แบบ สด.43 หรือ แบบ สด.8 (กรณีผ่านการจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 แล้ว) 1.1.2 อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567) 1.1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) […]

กรมขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล มีค่าที่พัก/ค่าเดินทาง(ไป-กลับ) ให้ กรณีได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจพิเศษนอกสถานที่ ประจำโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฯ : นักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา วุฒิ ปวช. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) ประจำโครงการสนับสนุนการจัดการข้อมูลของผู้ชับขี่รถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31พ.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2271 8888 ต่อ 1251 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านไฟล์รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง))  

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือ 2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำากว่านี้ในสาขาช่าง ก่อสร้างหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ปฏิบัติ หรือ ระยะเวลาการจ้าง: ตามเงื่อนไขที่ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานกําหนด ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน – กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 […]

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 1,329
error: