สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. 27พ.ค-10มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครองทั่วไปตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ แต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 13พ.ค.-4มิ.ย67

  ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักการคลังและงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ Internet เป็นอย่างดี – มีความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี และสามารถ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านสารบรรณได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดการงานทั่วไป – มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และสามารถ ทํางานล่วงเวลาได้ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา […]

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

สำนักฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครผู้จัดการและนักบัญชี

  สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม (สำนักงาน ฌ.ย.ธ.) สังกัดสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ผู้จัดการ ฌ.ย.ธ. 2. นักบัญชี สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานการฌาปนกิจกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02-1415194 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-9233845 สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 13พ.ค.-4มิ.ย.67 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็มแต่ละตำแหน่ง

กรมการจัดหางาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 15-21พ.ค.67

  ประกาศจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทํา รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทํา อบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุม การทํางานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 21 […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2567 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ปวส. 13-24พ.ค.67

  ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชีทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และทางการจัดการ ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ52อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.

  กรมแพทย์ทหารเรือรับสมัครลูกจ้าง/พนักงานสถานพยาบาลสังกัดกองทัพเรือ เพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป 52 อัตรา 1. กลุ่มงานบริการ 44 อัตรา (วุฒิ ม.3 อายุงานไม่น้อยกว่า 8 ปี) 2. กลุ่มงานเทคนิค 8 อัตรา (พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา (วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.), ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา(วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.), ช่างไม้ 1 อัตรา(วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.)) เปิดรับสมัครบัดนี้-15พ.ค.67 รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศกรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – กรมแพทย์ทหารเรือ (nmd.go.th)

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส. 13-17พ.ค.67

  ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือที่ทางราชการเห็นสมควร มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมี ประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเครื่องทุ่นแรง หรือมีหนังสือรับรองการทํางาน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนตร์ 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์หรือไฟฟ้ารถยนต์, ช่างซ่อมบํารุง, ช่างกลโรงงาน และมีประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการ รถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ […]

หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา จันทบุรี-ตราด รับสมัครนักร้องหญิง วุฒิ ม.3 อายุ18-35

    หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด รับสมัครนักร้องหญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ ทำงานในรูปแบบทหาร ความสามารถ ร้องเพลง การแสดง เจ้าหน้าที่ประชาสัมธ์ (เน้นร้องเพลง) สวัสดิการ ชุดเครื่องแบบทหารเรือ (นย.) อาหารและที่พัก ฯลฯ ค่าตอบแทนเดือนละ 5,080 บาท + ครองชีพชั่วคราว 3,920 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน) เอกสาร 1. วุฒิการศึกษาจริง พร้อมสำเนา ได้แก่ ประกาศนียบัตร หรือทะเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองการศึกษาในโรงเรียน 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า – ทะเบียนบ้านผู้สมัคร พร้อม บิดาและมารดา ฉบับจริงพร้อมสำเนากรณีที่แยกกันอยู่ ให้นำมาทุกฉบับและหลักฐานอื่นๆ เช่น – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล -ใบสำคัญการหย่า – ใบมรณะบัตร ฯลฯ […]

1 2 3 1,326
error: