สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (8 – 26 ก.ค. 2556)

Advertisement สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (8 – 26 ก.ค. 2556) Advertisement   สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี กรมการขนส่งทางบก ประกาศรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา [highlight]อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,960 บาท[/highlight] ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สาขาอำเภอท่ามะกา [highlight]ระดับการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ[/highlight] ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง Advertisement มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ปฏิับัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 16/1-2 หมู่ที่ 8 ถ. กาญจนบุรี-ไทรโยค ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง […]

กรมที่ดิน เปิดสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา (12 – 18 ก.ค 2556)

กรมที่ดิน เปิดสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา (12 – 18 ก.ค 2556) กรมที่ดิน เปิดสมัครงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 ก.ค 2556 โดยตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ พนักงานคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา พนักงานแผนที่ภาพถ่าย  จำนวน  2  อัตรา ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา พนักงานการพิมพ์  จำนวน  8  อัตรา พนักงานเก็บเอกสารที่ดิน  จำนวน  2  อัตรา พนักงานบริการทั่วไป  จำนวน  8  อัตรา พนักงานบันทึกข้อมูล  จำนวน  14  อัตรา พนักงานเขียนแผนที่ […]

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เปิดสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง (6 – 12 ก.ค. 2556)   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดสมัครงานราชการ  หลายตำแหน่งมีรายละเอียด [highlight]ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ[/highlight] อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง วิธีการเลือกสรร : – […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ [highlight]เปิดรับ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,970 บาท[/highlight] ระดับการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือ http://www.agbus.eco.ku.ac.th [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค (1 – 5 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พนักงานราชการ สังกัดในส่วนภูมิภาคหลายตำแหน่ง ดังนี้ นักพัฒนาสังคม (สปป.) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี ค่าตอบแทน 15,960 บาท พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร) ระดับการศึกษา ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช.ทุกสาขา, ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม ค่าตอบแทน 15,960 บาท เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ระดับการศึกษา ปวช. ทุกสาขา, ม.ปลาย ปฏิบัติงานที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สมุทรสงคราม ค่าตอบแทน 9,960 บาท นักสังคมสงเคราะห์ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ […]

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556)

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556) สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   [highlight] ระดับการศึกษา ปวช.ทุกสาขา อัตราเงินเดือน 9,960 บาท [/highlight]   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีจริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดหลักทฤษฎีต่างๆ มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว : ด้วยตนเองที่ กรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไปตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556 – […]

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดภูมิภาค (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่10 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 , กำแพงเพชร , ระนอง อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 […]

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (8-16 ก.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม (8-16 ก.ค.56) สมัครงานราชการ กรมสรรพสามิต พนักงานราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ,สมุทรสงคราม อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท ประเภท : บริการ [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ […]

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดสมัครงานหลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556)

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับและ ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ,เจ้า หน้าที่วิเคราะห์โครงการ,ผู้ตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 23 ก.ค. 2556) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เปิดรับสมัครงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประสานงาน เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษาระดับ ปวส. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ อายุไม่เกิน 30 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารงานทั่วไป บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักความช่วยเหลือทางวิชาการ เพศชาย/หญิง การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ […]

กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการหลายตำแหน่ง (1 – 21 ก.ค. 2556)

กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ครู กศน.  (1 – 21 ก.ค. 2556) กศน.จ.บุรีรัมย์ เปิดสมัครงานราชการ พนักงานราชการ หลายตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงาน บริการ ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ [highlight] ค่าตอบแทน 11,450 บาท ปวส. สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน การบัญชี เทคนิคการตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร [/highlight] นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน กศน. จ.บุรีรัมย์ [highlight] ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี [/highlight] นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์ ค่าตอบแทน 15,960 บาท […]

1 1,325 1,326 1,327 1,329
error: