สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (29 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา
สังกัดส่วนกลาง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 4 ก.ย.56

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 คิดถึงงาน ราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานราชการพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือมีคุณวุฒิที่สูงกว่า ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ดร.จ่าง รัตนรัต ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.nrct.go.th

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: