สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)

Advertisement สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)   Advertisement สมัครงานราชการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.พนักงานทั่วไป (บัญชีและการเงิน)     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้      ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร     2. พนักงานทั่วไป (ธุรการ) Advertisement วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร   สมัครงานราชการ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 อาคารซีอีซี เลขที่ 68/12 […]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (บัดนี้ – 31 ก.ค.56) ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัด สำนักหอสมุด โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ป.ตรีด้านงานบุคคล ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     งานบุคคล สมัครงานราชการ  ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ ชั้น 4 สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์  อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 […]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานนโยบายและแผนงาน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   2.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเงินเดือน :    […]

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (บัดนี้ – 9 ส.ค. 2556)       กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจสมัครดังนี้ สังกัดกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง กทม. อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สมัครงานราชการกรมปศุสัตว์ ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2556 โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 1213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 9 ส.ค.56 ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ส.ค 56 ณ ที่ปิดประกาศรับสมัคร และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน >> […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)     สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์  เปิดรับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,660 บาท อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง สมัครงานราชการ ม.ธรรมศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02 613-3201-5 ต่อ 17ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 ส.ค.56 ณ สถาบันไทยคดีศึกษา ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และทาง http://tkri.tu.ac.th […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (บัดนี้ – 2 ส.ค.56)       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) เปิดรับสมัครงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การโฆษณา การตลาด 2.ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,330.- เงิน พ.ต.ส. 1,500.- เงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ 5,000.- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   สมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย)  ได้ทางออนไลน์ 24 ช.ม. ได้ทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/    โทร 02 […]

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)       สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ จากสถาบันการศึกษาที่ […]

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)     สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 สังกัด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี […]

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ลิ้งดาวโหลดอยู่ล่างสุด) เงินเดือน ปริญญาตรี เดือนละ 17,290 บาท ปริญญาโท เดือนละ 21,320 บาท สมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี ด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร   02-890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  6 ส.ค.56 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร  4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือที่ www.dru.ac.th >>> ดาวโหลดใบสมัคร / และอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร /ประกาศรับสมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี

1 1,322 1,323 1,324 1,329
error: