คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

Advertisement คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2556)   Advertisement คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ Advertisement ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา   วุฒิปริญญาตรี(บริหารธุรกิจทุกสาขา,คอมพิวเตอร์, บริหารการศึกษา, การจัดการ, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี มีประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 02-2564433,087-7020944 คุณ เอ (พรพิมล)   ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก rubook.com

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56) กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : […]

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิธีสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม 2556 หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว สมัครงานราชการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครงานได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ […]

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา (14-20 ส.ค.56)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 20 อัตรา (14-20 ส.ค.56)   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ  4 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เงินเดือน 15,960 บาท 2.นิติกร จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เงินเดือน 15,960 บาท 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)     กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การออกแบบและคำนวณ พิจารณา ตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ 1. […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (15 – 21 ส.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (15 – 21 ส.ค.56)   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน :     15,960.- บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ) การตลาด การบัญชี การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์และพฤติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม […]

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร 02 849 7500 – 7530 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม […]

1 1,320 1,321 1,322 1,329
error: