สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 2-8ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท Advertisement ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว) ระยะเวลาการจ้าง: การต่อสัญญาจ้างตามความเหมาะสมของส่วนราชการภายใต้ระยะเวลาตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2568 – 2571 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สํานักงานปรมาณู เพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7ก.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ระยะเวลาจ้าง: ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และจะมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ภายใต้กรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) จัดสรร สํานักงานประกันสังคมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครคนครัว วุฒิ ม.6/ปวช. 19-25 มิ.ย.67

  ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำเเหน่ง คนครัว 1 อัตรา เงินเดือน อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท สําหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 10,430 บาท สําหรับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ สําเร็จการศึกษาได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร ระยะเวลาการจ้าง : วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ทั้งนี้หากมีการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานเทศบาล 16 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ตําแหน่งผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 2. ตําแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ค่าตอบแทน 15,000 บาท 3. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรกรรม การจัดการศัตรูพืช การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชไร่นา […]

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 5 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 2 อัตรา (1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม,น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17- 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2.ตำแหน่ง นายช่างตรวจสภาพรถ 1 อัตรา  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาเครื่องกล – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ […]

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 20มิ.ย.-2ก.ค.67

  ประกาศกรมการท่องเที่ยว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20มิถุนายน 2567- 2กรกฎาคม 2567ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครพนักงานทั่วไป วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 18มิ.ย.-9ก.ค.67

  ประกาศเรือนจํากลางอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินผลพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 2 อัตรา -ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศษนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา อัตราค่าตอบแทน : ค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ เรือนจํากลางอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 บัดนี้-14มิ.ย.67

  การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน เปิดรับสมัครลูกจ้างเฉพาะะงาน จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ม.3 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – พนักงานคุมประแจ สังกัด งานเดินรถแขวงลำปางกองจัดการเดินรถเขต 3 จำนวน 2 อัตรา – พนักงานบริการ สังกัด งานเดินรถแขวงลำปางกองจัดการเดินรถเขต 3 จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2567 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถ แขวงลำปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ 0-5421-7026 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ นักวิจัย วุฒิ ป.โท./ป.เอก บัดนี้-24 มิ.ย.67

    ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนที่ได้รับ -คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 21,000.- บาท -คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/ รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษา หรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 4300 […]

1 2 1,329
error: