คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไป วุฒิ ปวช. บัดนี้-31ก.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (พลาธิการ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น) – อายุ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย – คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องกล สาขาช่างยนต์ สาขาช่างก่อสร้าง และสาขาช่างเชื่อม – มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้าหรืองานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี Advertisement – มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย – มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Microsoft Excel ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก […]

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27ก.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ 118 / 2567 รับสมัครงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3-5 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 19,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน) – อายุไม่เกิน 35 ปี ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและแนบเอกสารทั้งหมดผ่าน https://jobs.kcmh.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 – 256 – 4408 และ 02 – 256 – 4000 ต่อ […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ส.ค.67

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (วิชาชีพเฉพาะ) ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตร วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-30ส.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-3810-2222 ต่อ 3333 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. 15-26 ก.ค.67

  ประกาศกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชา อุตสาหกรรมสัตว์น้ํา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง สาขาที่เกี่ยวข้อง 3 ตําแหน่ง กะลาสี 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : […]

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานผลิตทดลอง วุฒิ ปวช. บัดนี้-24ก.ค.67

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานผลิตทดลอง (สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท (ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ – เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐-๒๔๔๑-๙๓๔๒ ต่อ ๑๐๓ หรือดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nlac.mahidol.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-19ก.ค.67

  ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : อัตราแรกบรรจุ ปริญญาตรี 20,090 ปริญญาโท 23,440 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ไม่จำกัดเพศหญิง-ชาย (เพศชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว) – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ – มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล ๑ – ๕ ปี – มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี – ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8-19ก.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน: 11 อัตรา – ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา – ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา – สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 […]

มธ.ศูนย์พัทยา รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน21,250

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ปฏิบัติงาน ณ มธ. ศูนย์พัทยา เงินเดือน 21,250 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://hrmd.person.tu.ac.th/hrmd/index.php ภายในวันที่ 5-26 ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา 8-12ก.ค.67

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา เงินเดือน 10,430 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-12ก.ค.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 55 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ -ป.ตรี 27มิ.ย. -11ก.ค.67

  ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท/เดือน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 12,840 บาท/เดือน – ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท รวม 13,285 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ […]

1 2 721
error: