สพฐ. แยกวิชาหน้าที่พลเมือง ออกเป็นรายวิชาบังคับเลือก

สพฐ. แยกวิชาหน้าที่พลเมื

สพฐ. แยกวิชาหน้าที่พลเมือง ออกเป็นรายวิชาบังคับเลือก กำหนดให้เรียน 1 หน่วยกิต 40 ชม. ต่อปีในระดับ ป.1 – ม.3 และเรียน 2 หน่วยกิตในระดับ ม.ปลาย เรียน 80 ชม. ในเวลา 3 ปี ย้ำวิชาประวัติศาสตร์ ถูกกำหนดให้เรียนอยู่แล้ว เลขาธิการ กพฐ. เตรียมลงนามหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจ รวมทั้งจะประสาน สช. ให้ นร.ไทยที่เรียนใน ร.ร.นานาชาติ ต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวิชาหน้าที่พลเมือง

 
วันนี้ (17 มิ.ย.) นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือร่วมกับ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. และ นายวินัย รอดจ่าย ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เกี่ยวกับการปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดยมีความเห็นร่วมกัน ว่า ตามที่ที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาฯ กำหนดให้โรงเรียนจัดสรรเวลา 40 ชั่วโมงจากชั่วโมงเรียนในรายวิชากิจกรรม ซึ่งสถานศึกษาใช้เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นให้แก่นักเรียน มาใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองนั้นยังไม่ตอบโจทย์เรื่องการปรับการเรียนการสอน ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในสภาพสังคมที่เป็นปัญหา เพราะฉะนั้น สพฐ. จะดำเนินการเรื่องนี้ใหม่
       
ทั้งนี้ ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นั้น ที่ผ่านมาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก็ได้มีการแยกออกมาเพราะเป็นวิชาอยู่แล้ว ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรฯ โดยกำหนดเป็นวิชาเฉพาะให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี จำนวน 1 หน่วยกิต ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี จำนวน 2 หน่วยกิต
รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า เพราะฉะนั้น สพฐ. จึงจะปรับเฉพาะวิชาหน้าที่พลเมือง ที่เดิมอยู่ในกลุ่มวิชาศาสนา ศีลธรรม เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ แยกออกมาเป็นรายวิชาบังคับเลือก มีหน่วยการเรียน 1 หน่วยกิต กำหนดให้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี หรือสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – 6 จะกำหนดให้เรียน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี จำนวน 2 หน่วยกิต ทั้งนี้ วิชาหน้าที่พลเมือง ที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะให้โรงเรียนใช้ชั่วโมงในรายวิชากิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นมาจัดการเรียนการสอนให้ครบตามที่กำหนด โดยเร็วๆ นี้ เลขาธิการ กพฐ. จะลงนามในหนังสือ สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองที่จะเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
       
“สพฐ. จะทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)ปรับหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติกำหนดให้เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งในเรื่องนี้ได้แจ้ง สช.ทราบเบื้องต้นแล้ว และในวันที่ 25 – 26 มิถุนายนนี้จะมีการประชุมเสวนากำหนดจุดเน้นเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองในแต่ละระดับชั้นเพื่อจัดทำตำราเรียนกลางของประเทศ กำหนดเอกสารและหนังสืออ่านประกอบ จากนั้นจะได้มีการจัดทำคู่มือการเรียนการสอนทั้งสองวิชาต่อไป ซึ่งจะมีการจัดอบรมและพัฒนาครูเพื่อให้ทันใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ” นายกมล กล่าวและว่า นอกจากการปรับการเรียนการสอนทั้งสองวิชาแล้ว สพฐ. จะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดต่อสาธารณชนในประเด็นเรื่องของหน้าที่พลเมือง ศีลธรรม การเพิ่มสำนึกรักชาติประกอบกันไปด้วย โดยอาจจะทำเป็นสปอร์ต เพลงส่งเสริมสำนึกรักชาติ รายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

ขอขอบคุณที่มา -ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9570000068114

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: