กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา (12 – 23 มิ.ย.57)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 มิ.ย.57

กรมป่าไม้

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ชื่อตำแหน่ง :     บุคลากร
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน :     18000 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน :     13800 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

[ads=center]

6.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างศิลป์
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

8.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่ทหารบก

9.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

10.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 อัตรา
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

11.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     9 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเกษตรกรรม

12.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 อัตรา
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– มัธยมศึกษาตอนปลาย

13.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
อัตราเงินเดือน :     10430 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     13 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
อัตราเงินเดือน :     11280 บาท
ประเภท :     เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปีและซ่อมแซมแก้ไขดูแลกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

15.ชื่อตำแหน่ง :     ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
อัตราเงินเดือน :     10430 บาท
ประเภท :     บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     21 อัตรา
ระดับการศึกษา :     เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งจะอยู่ที่ ส่วนกลาง (กรุงเทพ) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก สระบุรี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช   รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งประกาศรับสมัคร

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.forest.go.th/

ค่าสมัครสอบ 230 บาท สำหรับกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ค่าสมัครสอบ 130 บาท สำหรับกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
ค่าสมัครสอบ 130 บาท สำหรับกลุ่มงานบริการ

ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: