กรมคุมประพฤติ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้ -12 มิ.ย.67

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสําเนา ค้นหาและ ติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและ อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงาน คุมความประพฤติ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป และปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
3. ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรณีการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 นาฬิกา)
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง สามารถติดต่อที่กลุ่มบริหารอัตรากําลัง กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: