การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน21อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

 

ประกาศการเคหะแห่งชาติ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฎิบัติงานบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
– ทางรัฐศาสตร์
– ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
– ทางบริหารธุรกิจ
– ทางเศรษฐศาสตร์
– ทางการจัดการ
– ทางนิติศาสตร์
– ทางการบัญชี
– ทางการเงินและการธนาคาร
– ทางการพัฒนาชุมชน
– ทางมนุษยศาสตร์

2. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– ต้องมีใบประกาศหรือใบรับรองารอบรมหลักสูตรการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

4. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
– ทางผังเมือง
– ทางการวางผังเมือง
– ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
– ทางการวางผังชุมชน
– ทางการวางแผนภาค
– ทางการวางแผนภาคและเมือง
– ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
– ทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
– สาขาการบัญชี
– สาขาการเงิน
– สาขาการเงินและการธนาคาร
– สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
– สามารถไปปฏิบัติงานประจํา
– สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ
– สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้

6. ตำแหน่ง นักบัญชี 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี
– สาขาการบัญชี

7. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชา โยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละ ภูมิภาคได้

8. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
– สามารถไปปฏิบัติงานประจํา สํานักงานเคหะนครหลวง หรือ สํานักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละ
ภูมิภาคได้

1. ผู้สนใจต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัครทางระบบรับสมัครออนไสน์ ทากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือทำการสมัครใหม่โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้สนใจสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่การเคทะแห่งชาติกำหนดเว็บไซต์ https://nha.jobthaigov.com หัวช้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2567” ภายในวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้น วันหยุดราชการ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 00.00 น. และวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 20.30 น.) และชำระเงินได้ ถึงเวลา 22.00 น.
3. หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน(Bill Payment) จากระบบ และนำไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางต่างๆ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: