กรมการจัดหางาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 15-21พ.ค.67

 

ประกาศจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
เงินเดือน 18,000 บาท

ลักษณะการทำงาน

ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทํา รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทํา อบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุม การทํางานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง (ใกล้โรงแรมตรังพลาซ่าเก่า) เลขที่ 132/59 ถนนพัทลุง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 0 2521 4027 – 8 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สํานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง https:doe.go.th/trang

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: