สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครรองเลขาธิการ วุฒิ ไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้- 22เม.ย.67

 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภารกิจด้านยุทธศาสตร์องค์กร 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 120,000 บาท และเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 20,000 บาท

ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านหนึ่งด้านใด หรือเทียบเท่าในสาขา ดังต่อไปนี้

 • นิติศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
 • บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
 • บัญชี
 • รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
 • อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ สาขาภาษาต่างประเทศ
 • คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
 • สถิติศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์
 • จิตวิทยา

ต้องมีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่า 15 ปี และเคยดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้

ก) กรณีหน่วยงานรัฐ ต้องดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือดํารงตําแหน่ง หัวหน้าส่วนงานระดับอํานวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ข) กรณีหน่วยงานเอกชน ต้องดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งเทียบเท่า รองผู้บริหารองค์กร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตําแหน่งระดับผู้จัดการองค์กรหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://tcct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 22 เม.ย. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 22 เมษายน 2567 จะต้องสมัครภายในเวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: