กทม. รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 730 อัตรา 20 – 26 มี.ค.67

 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการก่รุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2470 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่มีผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 15 กลุ่มวิชา จำนวน 730 อัตราและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท แยกเป็น

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
2) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 100 อัตรา
3) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 อัตรา
4) กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 100 อัตรา
5) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 100 อัตรา
6) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 50 อัตรา
7) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา
8) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 25 อัตรา
9) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน จำนวน 20 อัตรา
10) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา
11) กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 20 อัตรา
12) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา
13) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 10 อัตรา
14) กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 10 อัตรา
15 กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 10 อัตรา

3.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
3.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาที่เปิดรับสมัครตามประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือก วันสุดท้ายของแต่ละรอบการสมัคร ตามข้อ 2.
3.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน และต้องได้รับจากคุรุสภาไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายของแต่ละรอบการสมัคร ตามข้อ 2. และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องมีอายุใช้ได้ถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
3.3 เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายของแต่ละรอบการสมัคร ตามข้อ 2.
3.4 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ให้ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักการศึกษา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2567 – 26 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 – 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
ดาวโหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: