การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน 28 ตำแหน่ง 56 อัตรา (12 – 22 พ.ค.57)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน
28 ตำแหน่ง 56 อัตรา
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พ.ค.57

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
1.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
เงินเดือน 9,580 บาท

2.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
เงินเดือน 9,580 บาท

3.พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาสถิติ
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายการเงินและการบัญชี
4.พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 5 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาบัญชี
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายการพาณิชย์
5.พนักงานตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือการตลาด หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
6.พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน หรือการบริหาร หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดสำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์
7.พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท

8.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท

[ads1]

9.พนักงานตลาดและทรัพย์สิน 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์
เงินเดือน 7,010 บาท

สังกัดสำนักงานอาณาบาล
10.พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ปวช ทางพาณิชย์ หรือทางอาหาร หรือโภชนาการ คหกรรมศาสตร์
เงินเดือน 7,010 บาท

สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟฯ
11.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายระบบข้อมูล
12.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานวิเคราะห์และโปแกรม จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

13.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานระบบสื่อสารข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

14.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานบริการเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

15.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานฝีกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

16.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานวางแผนโครงการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

17.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานควบคุมโครงการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

18.พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัด งานเตรียมข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสถิติ หรือคณิตศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเรียนวิชาด้านการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
เงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายบริหารงานบุคคล
19.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด แผนบริการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

20.บุคลากร 6 สังกัด กองพัฒนาบุคคล จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

21.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองพัฒนาบุคคล จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

22.บุคลากร 6 สังกัด กองการบุคคล จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

23.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองเงินเดือนและค่าจ้าง จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือรัฐศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

24.พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการทั่วไป
เงินเดือน 9,580 บาท

25.พนักงานการบัญชี 6 สังกัด กองพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จำนวน 2 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
เงินเดือน 9,580 บาท

26.บุคลากร 6 สังกัด กองวินัยและสอบสวน จำนวน 6 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี นิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

27.บุคลากร 6 สังกัด กองการอบรมด้านการบริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

28.บุคลากร 6 สังกัด กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
ป.ตรี ทางวิชาการบริหารงานบุคคล หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
เงินเดือน 9,580 บาท

ถ้าเป็นเพศชายจะต้องเป็นผู้ที่พ้นภาระการรับราชการทหารแล้ว

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://railway.thaijobjob.com

ค่าสมัครสอบ 180 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 มิถุนายน 2557ทาง http://railway.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: