องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครรับหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ต.ค.66

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา

1. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

อัตราค่าตอบแทน : 23,290 – 43,890 บาท

กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา

 • เป็นพนักงานระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 7

กรณีบุคคลภายนอก

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิ ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
 • มีภาวะผู้นํา และการตัดสินใจที่ดี สามารถควบคุม และดูแล การปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความสามารถในการให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๒.๗ หากมีใบอนุญาตทนายความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

อัตราค่าตอบแทน : 23,290 – 43,890 บาท

กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา

 • เป็นพนักงานระดับ 6 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ ๗

กรณีบุคคลภายนอก

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า
 • ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิ ปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการจัดทํางบการเงินให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่
 • มีภาวะผู้นํา และการตัดสินใจที่ดี สามารถควบคุม และดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความสามารถในการให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคารเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าตอบแทน : 19,460 บาท

กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา

 • เป็นพนักงานระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 5

กรณีบุคคลภายนอก

 • มีอายุไม่ต่ํากว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้างานในหน้าที่

– หากมีวุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ รับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของ ประเทศไทย (Certification Preparation Program : CPIAT) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้ที่เว็บไซต์ ขององค์การสุราฯ https://www.liquor.or.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และให้ส่งเอกสารใบสมัครและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทําเป็นสกุลไฟล์ (PDF) และส่งเอกสารการสมัครมายัง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: