รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 12อัตรา สมัครด้วยตนเองบัดนี้-12ต.ค.66

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน

2) นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษา 1 อัตรา ป.ตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

3) นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และได้รับ ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

4) นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางรังสี
เทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค สามารถใช้เครื่องทางรังสีรักษาได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ เข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี

5) นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำศูนย์รับบริจาคโลหิต) 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ และสามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

6) นักเทคนิคการแพทย์ (งานอณูชีววิทยา) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ และสามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า บัดนี้-12ต.ค.66

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: