กองทุนผู้สูงอายุ ให้คนอายุ60ปีขึ้นไป กู้สูงสุด1แสน ลงทะเบียนอย่างไร เช็กเลย!

26 มีนาคม 2566 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตอนนี้กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ไม่เกินคนละ 3 หมื่นบาท, ราย 5 กลุ่มคนขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย จุดประสงค์คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสภาพคล่องทางการใช้จ่าย ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินการกู้ยืม

– รายบุคคล ไม่เกินคนละ 3 หมื่่นบาท

– รายกลุ่ม วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน และจะต้องมีผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาการคืน

– ชำระคืนเป็นรายงวด ไม่เกิน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติของผู้กู้

– ต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีความสามารถในการประกอบอาชีพ

– มีสภาพร่างกายแข็งแรง

– มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ

– มีสถานที่ประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกับที่ยื่นขอกู้ยืม

– ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

– มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์

– เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ

– มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่ในจังหวัดเดียวกับผู้กู้ยื่ม

– ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม

– ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืน

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

– บัตรประจำตัวประชาชน

– ทะเบียนบ้าน

– ผู้ค้ำประกัน ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนเพิ่มมาด้วย

– ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

– ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)

– ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

ช่องทางการกู้ยืม

– เว็บไซต์ olderfund.dop.go.th

หมายเลขโทรศัพท์การติดต่อ 0 2354 6100

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: