ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศมหาดไทย เปิดทางต่างชาติทำงาน-ลงทุนใน 18อุตสาหกรรมได้

ก.พ. 2566 3 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ (ฉบับที่ 3) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้า

มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ(Smart Visa) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ประกาศกำหนด อันจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

พร้อมกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการให้ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงาน ลงทุน จัดตั้งหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

 • (ก) อุตสาหกรรมยานยนต์
 • (ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • (ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
 • (ง) อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • (จ) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • (ฉ) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 • (ช) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • (ซ) อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • (ฌ) อุตสาหกรรมการแพทย์
 • (ญ) อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 • (ฎ) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
 • (ฏ) อุตสาหกรรมการบิน อากาศยาน และอวกาศ
 • (ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (ฑ) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 • (ฒ) การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Startup Ecosystem
 • (ณ) การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
 • (ด) ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (ต) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2566

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: