รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18พ.ย.65

 

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 560 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.)

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.)

3. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 490 บาท/วัน ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.)

4 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า หากได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วย แพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษาซึ่งผ่านการ รับรองหลักสูตร จะได้รับพิจารณาพิเศษ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5. พนักงานบริการ (คนสวน) 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรม การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีไม่มีใบประกาศนียบัตรต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.)

7. พนักงานเปล 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 360 บาท/วัน เพศชาย/เพศหญิง อายุ 18-45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ (เวรเช้า เวลา 08.00 – 16.00 น., เวรบ่าย เวลา .00 – 24.00 น., เวรดึก เวลา 24.00 – 08.00 น.)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 10-18 พ.ย.65 ในวันและเวลา ราชการ (ช่วงเช้า 08.00 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ