กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงาน13อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

 

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

2. ปฏิบัติงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไปต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหลักฐาน หรือเอกสารอ้างอิง) มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดีสุภาพเรียบร้อยและไม่เป็นโรคติดต่อ ร้ายแรง (มีใบรับรองแพทย์)

3. ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

5. ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในระบบหนังสือราชการของหน่วยงาน มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ตลอดจนดำเนินงานสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด มีความสามารถใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ทางส่วน ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS) หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วย หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหลักสูตรนานาชาติ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS) หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ โดยผลคะแนนการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครโดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วย หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-26ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กลุ่มบริหาร งานทั่วไปและแผนงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2193 7000 ต่อ 18401

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ