โปรดเกล้าฯ ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร 9 ราย ประพฤติชั่ว-ค้ายา-หนีราชการ

๓๑ สิงหาคม ราชกิจจานเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๙ ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๑ ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗

ข้อ ๒ และข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๙ ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๒) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๑. พันโท นรินทร์ เจริญวุฒิชัย สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (เมทแมเฟตามีน เพื่อจำหน่ายและจำหน่าย) และสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด คดีถึงที่สุด และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๒. พันโทหญิง จิประภา หรือชุดาภัทร จารีรักษ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

๓. พันตรี นัชชพงษ์ ผิวขาว สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกูฏไทย และเหรียญราชการชายแดน

๔. พันตรี ไกรวุฒิ เสาเวียง สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ข้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๕. เรืออากาศเอกหญิง ทิพาพันธ์ พิมพ์สมาน สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

๖. ร้อยโท ปกรณ์เกียรติ วรรธนกุลสิริ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

๗. เรืออากาศโท สกนธ์พร พรหมประยูร สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

๘. ร้อยโท พงศ์ประพัฒน์ พันธุ์เกตุ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเหรียญราชการชายแดน

๙. เรืออากาศตรี สิรวิชญ์ กองสุข สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง ๙ รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ