สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24- 28 ก.พ 57)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24- 28 ก.พ 57

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)
อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
– ทางระบาดวิทยา
– ทางวิทยาการระบาด
– ทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
– วิทยาการระบาดทางการแพทย์
2. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ทางการพยาบาลอนามัยชุมชน
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา
4. สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (สคร.8 จังหวัดนครสวรรค์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางใดทางหนึ่งดังนี้
– ทางการตลาด
– ทางการเงินการธนาคาร
– ทางการบัญชี
– ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก จ.นครสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.ddc.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: