สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ45อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน

2. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

4. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา พัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร

5. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

7. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

8. นักวิชาการศึกษา สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารการตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

10. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

11. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

12. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา การบัญชี

13. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

14. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา แพทย์แผนไทย

15. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

16. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์

17. นักวิชาการศึกษา สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

18. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

19. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

20. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน 2 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา

21. นักวิชาการวัดและประเมินผล วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชาสถิติ /วิจัย/วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

22. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

23. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

24. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนพังงา 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

25. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนแพร่ 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

26. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด

27. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด

28. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด

29. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา ป.ตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด

30. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา ไฟฟ้า

31. อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

32. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

33. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนระนอง 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

34. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

35. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

36. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสถาบัน 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

37. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

38. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 2 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

39. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร 1 อัตรา ป.ตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

40. วิศวกรการเกษตร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 1 อัตรา ป.โท ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมการเกษตร

41. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนสตูล 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปีทุกสาขาวิชา

42. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปีทุกสาขาวิชา

43. เจ้าพนักงานธุรการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปีทุกสาขาวิชา

ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อัตราว่าง ค่าตอบแทน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป แนบท้ายประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ