กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้เป็นต้นไป

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี เงินเดือน 11,500 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2.รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3.ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5.ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ค่าล่วงเวลา

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและวุฒิการศึกษามาได้ที่ [email protected] และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 551 – 5202 คุณสุทธิรัตน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ