มทบ.18 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-11มี.ค.65

 

มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พลขับรถ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา
2. พลดุริยางค์ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 021) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือ จากที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่าที่กำหนดมาเรียกร้องขอรับสิทธิ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำการ นายทหารประทวนประจำการ หรือพลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) พ.ศ. 2557
2.3 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการทุพพลภาพและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการ รับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร)
2.6 ไม่มีรอยสักให้เห็นชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬา ของหน่วย (เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น, กางเกงกีฬาขาสั้นหรือเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบ ต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร และคณะกรรมการ ตรวจร่างกาย และตรวจโรค
2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ
2.10 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.11 สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้ง ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้ง ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 18 จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุ ในภายหลังได้
2.12 ยินยอมให้หน่วยงานตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบทัศนคติ และตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องดำเนินคดี และเรียกชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้นด้วย

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 11 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0830 – 1630 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 18 ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ