โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา บัดนี้-19 ม.ค.65

 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ บริหารธุรกิจ การบัญชี

1.2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทั่วไป

1.3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ

1.4 ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางคหกรรมศาสตร์

1.5 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเครื่องกล

1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

1.7 ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3) มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด

1.8 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 13,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครได้ที่ www.suanprung.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานต่างๆ ประกอบด้วย
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 2 ด้านแล้ว (ไม่ต้องกรอกเลขประจำตัวสอบ)
4. แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ

โดยส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565 โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราการจัดส่งเอกสาร สมัครเป็นหลัก (ประทับตราตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: