ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำความผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 45 หมู่ที่ 14 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-501636 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 7 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ