มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครพนักงาน41อัตรา

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน

1. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

  • วุฒิ ป.โท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 7 ปี

2. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติงานสาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. อาจารย์ประจำคณะวิชา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปฏิบัติงานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ปี มีความเชี่ยวชาญกีฬาธนู

4. เลขานุการฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ 2 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานพัสดุและยานพาหนะ

6. เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ

8. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผ่านการอบรม นวัตกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา 1 อัตรา วุฒิการศึกษาอย่างต่ำระดับปริญญาตรีด้านการจัดการ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐ กิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิเคราะห์แผนและนโยบาย บริหาร งบประมาณภาครัฐ จัดทำและประเมินแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานกิจกรรมนักศึกษาและ สำนักงานกีฬา

11. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของงานในฝ่าย มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

13. เลขานุการฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไม่น้อยกว่า 1 ปี

15. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา

16. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อย 1 ปี

17. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา

18. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการกีฬา และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

19. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

20. เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

21. เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา 1 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

22. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี

23. พนักงานขับรถ 3 อัตรา จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้ อยู่จนถึงปัจจุบัน

24. เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (เพศหญิง) 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

25. เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ภาคสนาม เพศชาย) 7 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ [email protected] หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” บัดนี้-17ก.ย.64 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 – 412309 ต่อ 510 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ