สภานครนนท์ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม260ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 กว่า520,000โดส

สภานครนนท์ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 260 ล้านบาท ซื้อวัคซีนโควิด-19 กว่า 520,000 โดส

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 มกราคม นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี ได้เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือวาระที่ 5 เรื่องที่นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาล เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อโคโรนาไวรัสโควิด-19

โดยเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 520,000 โดสๆ ละ 500 บาทเป็นเงิน 260 ล้านบาทจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้า 260,000 ชิ้นๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 6.5 ล้านบาท ค่ายาเวชภัณฑ์สำหรับในการฉีดวัคซีนและกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000 บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,000 บาท ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 500,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น 22,641,400 บาท และค่าจัดประชุมชี้แจงลงนามข้อตกลงอีก 47,200 บาท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้

นายสมนึกกล่าวว่า เทศบาลนครนนทบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการในการจัดซื้อวัคซีน และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ให้ได้รับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่จำเป็น สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ซึ่งงบประมาณในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลเพื่อใช้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลนครนนทบุรีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้นะวันที่ 30 ธันวาคม 63 จำนวน 3,895 ล้านบาท

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: