กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11 – 19 ธ.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ธ.ค.56

กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งและพื้นที่ที่เปิดรับ

1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการสรรพสามิต
อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สังกัด
1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 1 อัตรา
2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 1 อัตรา
3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภาษี
อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

3.ชื่อตำแหน่ง :  พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน :     11,280 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office
สังกัด
1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 1 อัตรา ,
2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 1 อัตรา ,
3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 1 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :   พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :     11,280 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน
สังกัด
สรรพสามิตภาคที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 1 อัตรา

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  หน่วยงานที่มีอัตราว่างตามที่ระบุข้างตน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ หน่วยงานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: