การทางพิเศษฯ รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. สมัครออนไลน์บัดนี้-28ส.ค.63

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างตําแหน่ง ช่าง (ไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบํารุงรักษา อัตราค่าจ้างวันละ 390.38 บาท

  • สําเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า
  • อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
  • ได้รับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และต้องไม่หมดอายุในวันสมัคร
  • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการ ทหาร (สด.๔ หรือ สด.๔๓ เท่านั้น)
  • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.exat.co.thตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ