บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน)(BEM) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-31ธ.ค.61

 

 

หมายเหตุ :

 • ตำแหน่งในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 และเป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx?lang=th หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดสอบถาม โทรศัพท์ (66) 354 2000 ต่อ 183101-6 หรืออีเมล์ [email protected]
 • หากต้องการสมัครในตำแหน่งใด โปรดทำการสมัครได้ที่ https://recruitment.bemplc.co.th/Career-find.aspx?lang=th (คลิกตำแหน่งที่สนใจสมัคร แล้วเลือก "สมัคร")

1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป

2.  เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 

3. พนักงานขับรถ 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป, งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

4. ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

5. เจ้าหน้าที่ แผนกประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์การโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ หรือการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการนำเสนองานให้มีความน่าสนใจ
 • มีความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสารยังสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม Illustrator, Photoshop, after effect
 • มีบุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

6. เจ้าหน้าที่ แผนกประกันความปลอดภัย 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, หรือวุฒิปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงาน RAMS หรืองานด้านวิศวกรรม หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โดย โดยเฉพาะ Program Word, Excel, Power Point
 • มีความตระหนักในด้านความปลอดภัยสูงสุด
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอย่างดี

7. เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน งานเอกสาร 3 ปี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

8. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 150 อัตรา!! ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

9. พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
 • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก

10. เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ TOEIC Score ถ้ามี)
 • สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้ (กรณีจำเป็นในบางโอกาส)

11. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • สุขภาพแข็งแรง

12. เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

13. วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม,วัดคุม
 • ประสบการณ์ 2 ปี  ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง 
 • หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk management, Project Planning, RAM Analysis, Test  & Commissions System Integration เป็นต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

14. วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

15. วิศวกร ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

16. วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

17. เลขานุการ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ, ผู้ประสานงานของหน่วยงาน  อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS.Office , จัดทำ Slide Presentation 
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารดี 
 • มีความอดทนต่อความกดดันตามสถานการณ์ได้ดี
 • สามารถผลักดันและสนับสนุนงานผู้บริหารให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพ 

18. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • **ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง

19. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

 • เพศชาย  อายุ 25 – 38 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
 • มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

20. เจ้าหน้าที่ แผนกบริการกลาง 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-40 ปี
 • ปริญญาตรี การโรงแรมและการท่องเที่ยว, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานจัดเลี้ยงและการต้อนรับอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในงานคหกรรม งานประดิษฐ์, งานด้านอาหารและเครื่องดื่มหรือผ่านการทำงานในธุรกิจโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านสุขขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม

21. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

 22. เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.61

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 – 28 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

23. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(สายสีม่วง) 7 อัตรา ปิดรับสมัคร 28 ธ.ค.61

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ, อุตสาหการ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์ ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร งานบริการงาน งานดูแลเอกสาร งานซ่อมบำรุง หรือประสบการณ์ทำงานด้านอื่นๆ
 • มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ (เกียร์กระปุก) และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน

24. นิติกร 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.62

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 0 – 3 ปี
 • มีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห์ และให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
 • มีทักษะในเชิงไกล่เกลี่ยหรือกลยุทธ์ในการไกล่เกลี่ย
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบคอบ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ