ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2556

ประกาศแล้ว ! ผลสอบ ภาค ก กพ ประจำปี 2556

สมัครสอบ กพ.56

เข้าเว็บไซต์ประกาศผลสอบ ภาค ก กพ

 

สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่านไม่ต้องเสียใจไปนะครับ ปีหน้าฟ้าใหม่ยังมีโอกาสให้แก้ตัว

สำหรับท่านที่ต้องการดูผลคะแนน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

หลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบคำร้อง)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ ง
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ถ้ามี)
4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น: ) (คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบมอบอำนาจ)
5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ
1. การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง
(สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ “อาคาร 8 ชั้น: 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี”
2. การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเอง
เท่านั้น ) ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 Download คำร้อง และกรอกข้อความในใบคำร้องให้สมบูรณ์
2.2 แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
2.3 นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่

กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
47/101 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี 11000

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: