สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
(บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังนี้

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

– วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกหรือ ใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี) 1 ฉบับ/หน่วยงาน
7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ ส.ด.8 หรือใบ ส.ด.9 หรือ ใบ ส.ด.43 1 ฉบับ
9. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 4 ให้ส่งสำเนา        ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
เอกสารหลักฐานที่ถ่ายสำเนา ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารหลักฐานในการสมัครต่างๆจะไม่ส่งคืนให้ผู้สมัคร

สมัครงานราชการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยหลักฐานการสมัครที่ส่งมาทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง จะต้องถึงสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ส่งที่ คุณกมลเนตร วัฒนกูล สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณบุตรี เผือดผ่อง      โทร. 0 2553 8555 ต่อ 8204
คุณกมลเนตร วัฒนกูล โทร. 0 2553 8555 ต่อ 8207

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทาง www.cri.or.th

สอบพื้นฐาน/สอบสัมภาษณ์  วันที่ 22 สิงหาคม 2556

 

ดาวโหลดใบสมัครงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: