กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
(14 – 20 ส.ค.56)

 

กรมหม่อนไหม สมัครงาน

 

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
(1) บริหารงานจัดการภายในศูนย์ฯ และงานบริหารงานทั่วไป จัดทำข้อมูล สถิติ วางแผนการติดตามงาน บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร วางแผนด้านการเงิน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติราชการ
(2) เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเอกสารเตรียมการและบันทึกการประชุม ตลอดจนติดตามมิติที่ประชุม
(3) ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและบุคคลผู้รับบริการ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร (60 คะแนน)

วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน
– ทักษะ

ความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ ( 40 คะแนน)

วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ

ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น) ( 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการเกษตร มีความรู้ เรื่อง การเลี้ยงไหม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ประสานงานวิชาการ ข้อมูลผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ ศึกษา และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ และควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
(2) งานปฏิบัติเกี่ยวกับ การผลิตหม่อน-ไหม ผลิตภัณฑ์หม่อน-ไหม และการบริการวิชาการเกษตร การประสานงานพื้นที่ และการนิเทศเกษตรกร
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับด้านการเกษตร (60 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ( 40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ) ( 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทร 044 214102-3 ในวันเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22 สิงหาคม 2556

ทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ 23 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมรรถนะ 26 สิงหาคม 2556

ณ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา <<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: