กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

 

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : การออกแบบและคำนวณ พิจารณา ตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม 2. การวิเคราะห์โครงสร้าง 3. การบริหารงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ

สอบปฏิบัติ ทดสอบการเขียนแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD สอบสัมภาษณ์ 1. ความคิดริเริ่ม 2. การมองภาพองค์รวม 3. ความถูกต้องของงาน 4. ความซื่อสัตย์ 5. ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรโยธาเพิ่มเติม <

 

2.ชื่อตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงานชั้น 1
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างกล ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านฝีมือโรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์ เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ งานกลึง งานเชื่อม และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่าง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ 2. ความเข้าใจงาน 3. ความละเอียดรอบคอบ 4. ความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงานชั้น 1 เพิ่มเติม <

 

สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร  บริเวณเกษตรบางเขน ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ทั้งสองตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4 กรมวิชาการเกษตร  บริเวณเกษตรบางเขน ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: