อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้ 1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา 2) […]

อบจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 97 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3 บัดนี้-28มี.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 ตําแหน่ง 97 อัตรา สําหรับ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คนงานทั่วไป (ภาคสนาม) 20 อัตรา 2. คนงานทั่วไป (ประจำระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (Construction Wetland) 2 อัตรา 3. คนงานทั่วไป (ประจำรถตูดสิ่งปฏิกูล) 2 4. คนงานทั่วไป (ประจำอาคารล้างรถขยะของ อบจ.) 3 อัตรา 5. คนงานทั่วไป (สำนักงาน)34 จำนวน 2 อัตรา 6. ภารโรง (รักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สินราชการ) 34 อัตรา 7. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข […]

อบจ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี 11-19มี.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอน ปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สําหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต […]

อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-9ก.พ.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งคนงาน 21 อัตรา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา – มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป) – มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท […]

อบจ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 30 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 1-14ก.พ.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (2) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก […]

อบจ.พิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.เอก 22-31ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

อบจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-19ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักช่าง สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้าง ซึ่งระบุลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามหนังสือรับรองดังกล่าว – ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ส่วนราชการ หรือนายจ้าง ซึ่งระบุลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตามหนังสือรับรองดังกล่าว – ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป 3. […]

อบจ.ราชบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับผู้มีทักษะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยครู 1) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 2) วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 3) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4) วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 5) วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 6) วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 7) วิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 15,800 บาท […]

อบจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง 168 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-26ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน จากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 2. พนักงานขับรถบัส จำนวน 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน จากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี 3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 31 อัตรา มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน จากหน่วยงาน ส่วนราชการหรือนายจ้าง ซึ่งระบุถึงลักษณะที่ได้ปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 4. ช่างก่อสร้าง […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-12ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง มีคุณวุฒิ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย ในทางสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง มีคุณวุฒิ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต, รับรอง ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 2. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 […]

1 2 13
error: