กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

Advertisement กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56) Advertisement   กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2556 คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า สมัครงานราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ส.ค. 56 ในวันเวลาราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-246311 ค่าสมัคร 100 บาท Advertisement วันเวลา และสถานที่พิจารณาคัดเลือก วันที่ 20-22 ส.ค. 56 เวลา […]

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 15 ส.ค.56 กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2526 – 2538) 1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข 1.4 […]

error: