ม.รามคำแหง รับสมัครอาจารย์31อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-8มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ 31 อัตรา วุฒิ ป.เอก เปิดรับสมัครบัดนี้-8มิ.ย.66 Advertisement ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.2566

  คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์อัตราค่าตอบแทน 41,000 บาท มีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด และต้องได้รับอนุมัติปริญญาเอกจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจากในประเทศหลักสูตรทั่วไป – TOEFL(Score) Paper-Based Test (PBT) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ – TOEFL(Score) Computer-Based Testing (CBT) ไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน หรือ – TOEFL(Score) internet-Based Test (iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ – IELTS(Level) ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ – CMU-eTEGS(Score) ไม่ต่ำากว่า 80 คะแนน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน […]

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบรรจุพยาบาล, แพทย์แผนไทย, เภสัชกร, จพง.ทันตสาธารณสุข รวม32อัตรา 2-13มิ.ย.66

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 1. พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ 14 อัตรา 2. แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ 6 อัตรา 3. เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ 10 อัตรา 4. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน 2 อัตรา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2-13มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-0104 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สจล.รับสมัครอาจารย์คณะอุตสาหกรรมอาหาร บัดนี้-30เม.ย.66

  คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 8 อัตรา บัดนี้-30เม.ย.66 เวลา 16.30 น. สมัครทางอีเมล [email protected] ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เอกสารประกาศและใบสมัครสอบ : https://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2023

ม.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30เม.ย.66

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP 190030 – ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา Computer Engineering หรือ สาขา Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง – คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น คุณวุฒิ ปริญญาโท พ.ศ. 2564 – ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 – ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท […]

มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครอาจารย์ (หลักสูตรนาฏศิลป์) วุฒิ ป.โท/ป.เอก 19-28เม.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (หลักสูตรนาฏศิลป์) 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โท/ป.เอก สมัครด้วยตนเอง 19-28เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30เม.ย.66

  คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 8 อัตรา คุณวุฒิ ป.เอก รับสมัครบัดนี้-30เม.ย.66 เวลา 16.30 น. สมัครทางอีเมล์ [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศรับสมัครอาจารย์-2566.pdf

วันนี้วันสุดท้าย! ปภ.รับสมัครนักบิน(ปีกหมุน) เงินเดือน65,000

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบิน(ปีกหมุน) 2 อัตรา เงินเดือน 65,000 บาท ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 15,000 บาท/เดือน – ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – หรือมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท – หรือ มีประสบการณ์ในงานที่ จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก – ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากโรงเรียนการบินที่ราชการรับรอง มีชั่วโมง อย่างน้อย 3000 ชั่วโมงบิน และบินฺติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือ มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี มีชั่วโมงบินรวมอย่างน้อย 1500 ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี – มีประสบการณ์บินกับอากาศยานหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine) และมีประสนการณ์ในการใช้ Glass Cockpit […]

มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูคอมพิวเตอร์/เคมี/อังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายวิชาการ 5 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – ต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต – มีความรู้และความชำนาญในการเขียนโปรแกรม การจัดการระบบฐานข้อมูล – ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมและสามารถสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องได้ – หากมีความรู้หรือประสบการณ์ หรืองานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้น Machine learning, AI, Data science หรือ การประยุกต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 ครูสอนวิชาเคมี 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก – สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 1 อัตรา – สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 1 อัตรา – หรือสาขาวิชาอื่น […]

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร อ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-7เม.ย.66 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สอบถามโทร 08-1804-2857 หรือ 0-3552-1260 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sbc.ku.ac.th/?p=9558

1 2 3 4 13
error: