ม.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30เม.ย.66

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ EP 190030

– ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา Computer Engineering หรือ สาขา Computer Science หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น คุณวุฒิ ปริญญาโท พ.ศ. 2564
– ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการ ปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์บรรจุใหม่ พ.ศ. 2560

– ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกหลักสูตรทั่วไป จะต้องมีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน PBT (Paper based test) หรือ 196 คะแนน CBT (Computer based test) หรือ 80 คะแนน iBT (Internet based test) หรือ มีคะแนน IELTS (Level) ที่ได้ไม่ต่ ากว่า 6.0 หรือ CMU-eTEGS (Score) ไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 เมษายน 2566 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณเวลา 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: