สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (4-12 ธ.ค.56)

Advertisement สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธ.ค.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (สวส.) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้ากำลัง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข และติดตั้งงานไฟฟ้า 2. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวส.) อัตราเงินเดือน […]

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11 – 19 ธ.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ธ.ค.56 ตำแหน่งและพื้นที่ที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สังกัด 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 1 อัตรา 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 1 อัตรา 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภาษี อัตราเงินเดือน :     18,000 […]

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ตำแหน่งว่างจังหวัดละ : 1 อัตรา (ตามพื้นที่ที่เปิดสอบ) ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (30 ส.ค. – 5 ก.ย.56)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน สังกัดส่วนกลางนนทบุรี (30 ส.ค. – 5 ก.ย.56)   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท ประเภท :     บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวช. ในสาขาทางการบัญชี   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารชั้น 5 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (22 – 27 ก.ค. 2556)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.พนักงานประจำสำนักงาน 2.นักวิชาการเกษตร สังกัด จ.บุรีรัมย์ (22 – 27 ก.ค. 2556)   กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ  พนักงานราชการ  2 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลพิมพ์หนังสือราชการ […]

error: