กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556

กรมสรรพสามิต สมัครงาน

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

กรมสรรพาสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการสรรพสามิต
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ตำแหน่งว่างจังหวัดละ : 1 อัตรา (ตามพื้นที่ที่เปิดสอบ)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์

จังหวัดที่เปิดสอบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,นครปฐม1,เพชรบุรี,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา

2.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา (สังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 จ.นนทบุรี)
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทางเดียวกัน
และ
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้ในโปรแกรม Microsoft office

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่มีอัตราว่างตามที่ได้ระบุข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 9 -17 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ สถานที่รับสมัครที่เปิดสอบ

 

อ่านลักษณะงาน / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ที่นี้ <<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: