กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (22 – 27 ก.ค. 2556)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.พนักงานประจำสำนักงาน 2.นักวิชาการเกษตร สังกัด จ.บุรีรัมย์ (22 – 27 ก.ค. 2556)

กรมหม่อนไหม สมัครงาน

 

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ  พนักงานราชการ  2 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ
2. ตรวจทานความถูกต้องของอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพิมพ์และบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3. งานด้านธุรการ ลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น
4. จัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญหลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับด้านงานธุรการ – ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับงานระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

1.ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเกษตร ที่ ก.พ.ให้การรับรองแล้วว่าบรรจุเป็นนักวิชาการเกษตรได้
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ
2. ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ หรือ
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตพันธุ์พืชสินค้าเกษตร
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร – ความรู้เกี่ยวกับงานห้องทดลอง – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และสารเคมี

สมัครงานราชการ กรมหม่อนไหม ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 689008
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 29 ก.ค.56 ณ  งานบริหารทั่วไป อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (บุรีรัมย์) และทางเว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/qthaisilk_center/index.php?site=brn

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมหม่อนไหม /เอกสารที่ใช้ในการสมัคร [/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: