กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป บัดนี้-28ม.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565 Advertisement คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 3.1 คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/ Exce/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี (5) […]

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57   ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ งานสัญญาต่างๆ งานเอกสาร งานคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จดรายงานการประชุม การร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป การเวียนหนังสือ ระเบียบคำสั่ง ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามมติของที่ประชุม ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56)

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนกลาง (5 – 9 ส.ค 56) กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงานราชการ สังกัดส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครงานราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 21 ส.ค 56 ณ ที่ปิดประกาศรับสมัคร และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน >> […]

error: