MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

Advertisement Advertisement   MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ Advertisement -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า […]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 10-16มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์  7 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตรา เงินเดือน13,800 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 – 16 […]

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา – พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี – พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-31 พ.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร))

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา 4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา 5. โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา 7. โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา 2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1. […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2567 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ปริญญาโท (ระดับ 4) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี (ระดับ 3) 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30เม.ย.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail.: [email protected] ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับ จริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดเพิ่มเติม  2. พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 29เม.ย.-21พ.ค.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต 1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 8 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่งงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 4. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 19 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 6. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 7. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 8. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา […]

1 2 64
error: