เทศบาลตําบลบางเสาธง รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ -ป.ตรี บัดนี้-29ก.พ.67

Advertisement Advertisement   ประกาศเทศบาลตําบลบางเสาธง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา […]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา วุฒิ ปวท./ป.ตรี 21ก.พ.-13มี.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ 1. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 70 อัตรา  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตําแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนําผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับที่ต่ํากว่าได้ ตามคุณวุฒิที่รับสมัคร 2. ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตําแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนําผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับที่ต่ํากว่าได้ ตามคุณวุฒิที่รับสมัคร 3. […]

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัด-1มี.ค.67

  ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม 12 อัตรา 1 พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี และงานธุรการ ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท 2. พนักงานธุรการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา […]

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 15 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-16ก.พ.67

  ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. – ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาการที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง – ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาการที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย 3 อัตรา – มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษาศึกษาศาสตร์ […]

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวท. 15ก.พ.-7มี.ค.67

  ประกาศสำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. อัตราค่าตอบแทน: 10,840 -11,930 และ 11,500-12,650 บาท 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 5 อัตรา – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ) 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 12-16ก.พ.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น […]

อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-9ก.พ.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งคนงาน 21 อัตรา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา – มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป) – มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท […]

เทศบาลตำบลไม้งาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี 3-12ก.พ.67

  เทศบาลตำบลไม้งาม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผนักงานจ้างตามภารกิจ 1.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ผู้มีคุณวุฒิ) 2.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและปัญชี (ผู้มีคุณวุฒิ) 3.ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) 4.ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง (ผู้มีคุณวุฒิ) 5.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ผู้มีคุณวุฒิ) 6.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ผู้มีคุณวุฒิ) 7.ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผู้มีคุณวุฒิ) 8.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) พนักงานจ้างทั่วไป 9.คนงาน (ปฏิบัติงานด้านกิจสภา) 10.ผนักงานขับรถยนต์ 11.คนงาน (ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-513-301 ต่อ 204 Facebook : samnak Tessabanmainga โดยขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบจ.ลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 30 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี 1-14ก.พ.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือทุกทาง ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (2) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (3) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก […]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ 96 อัตรา บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสํานักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งเปิดคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 96 อัตรา ประกอบด้วย 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 84 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 29 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน […]

1 2 68
error: