เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 55 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ -ป.ตรี 27มิ.ย. -11ก.ค.67

 

ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท/เดือน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 12,840 บาท/เดือน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท รวม 13,285 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธาสำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
– วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
– วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก/ทาง ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

– กลุ่มวิชาการโรงแรม (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
– วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
– วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท
– วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่ตรงตามสาขาวิชาเอก/ทาง ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในกลุ่มวิชาสาขาการโรงแรม การโรงแรมและการบริการ ธุรกิจโรงแรม การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท/เดือน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 12,840 บาท/เดือน
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท รวม 13,285 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงได้
2. รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

1. พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดฯ/กองคลัง กองสาธารณสุขฯ กองช่างสุขาฯ) จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยได้รับอนุญาตขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยได้รับอนุญาตขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง กองช่างสุขาฯ) จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

4. คนครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานดับเพลิง (สำนักปลัดฯ) จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

2. พนักงานเทศกิจ (สำนักปลัดฯ) จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. คนงาน (กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ/กองช่างสุขาฯ) จำนวน 12 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. คนสวน (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 13 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ภารโรง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทยได้
2. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้
3. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ)

1. คนงาน (กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองช่างสุขาฯ) จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 3) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: