กรมศุลกากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 30 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 12ธ.ค.66 -3ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 25 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ Advertisement อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ อัตราค่าตอบแทน : 11,500 […]

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-26มิ.ย.66

  ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เลขที่ 1 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บัดนี้-26มิ.ย.66 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.29อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ 26มิ.ย.-17ก.ค.66

  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีชีววิทยา ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมีวิศวกรรม ทางปิโตรเคมี ทางปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม ทางวัสดุศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางธรณีศาสตร์ ทางธรณีวิทยา – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ – สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี – […]

กรมศุลกากร รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 20ต.ค.-10พ.ย.65

  กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นิติกร 8 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 3. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 4. นายช่างโยธา 2 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระบบเสียง เทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 6. เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ 7. เจ้าพนักงานศุลกากร 10 อัตรา ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ […]

กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุขรก. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ วุฒิ ปวส.9-15มิ.ย.65

  กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ผู้สมัครต้องได้รับ ปวส.ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สมัครด้วยตนเอง 9-15มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส/ป.ตรี บัดนี้–15มี.ค.65

  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือน 18,000 ศุลการักษ์ 4 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาพณิชยการ พนักงานประจำสำนักงาน  13 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส./อนุปริญญา นิติกร 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  18 – 31  มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://job.customs.go.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมศุลกากร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ35อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

  กรมศุลกากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 35 อัตรา **ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้ ** นายเรือ 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือของเรือเดินในประเทศ หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายท้ายเรือกลลำน้ำ 4 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายท้ายเรือกลชายทะเล 10 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้นกล  6 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรนายช่างกลเรือชั้นสาม หรือนายช่างกลเรือชั้นสาม ชำนาญงาน หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ช่างเครื่องเรือ 6 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน […]

กรมศุลกากร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี30อัตรา บัดนี้-7ก.ค.64

  กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ.ระดับ ป.ตรีขึ้นไป และได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี 2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 6. สาขาวิชานิติศาสตร์ 7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8. สาขาวิชาการบัญชี 9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10. สาขาวิชาการจัดการ 11. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร […]

1 2 5
error: